Period trudnoće kao i rođenje djeteta često su vrlo uzbudljivi procesi. Budući roditelji proživljavaju emocionalni koktel kroz čitavu lepezu veoma različitih emocija od straha i strepnje za razvoj i zdravlje djeteta preko ushićenja, veselja, čuđenja, nestrpljenja za susret sa bebom … i dr.

Program pripreme trudnica i budućih tata za porođaj kao i za prihvaćanje novog člana obitelji realizira se u Poreču već jedanaest godina. Isti omogućava mladim parovima psiho-fizičku pripremu za porođaj (trudnicama i budućim očevima ukoliko žele prisustvovati porodu). U tom kontekstu tečaj ima za cilj omogućiti ovladavanje tehnikama za kontrolu vlastitog ponašanja u situaciji poroda, osvijestiti mehanizme izbora ponašanja, smanjiti strah od boli u porodu te povećati spremnost za veličanstveni doživljaj dolaska novog člana obitelji (po principima Teorije izbora i Realitetne terapije). Ujedno omogućava roditeljima da se suoče sa situacijom poroda kao sasvim prirodnim događajem temeljem objektivnih informacija o koracima koji će se odvijati u njihovu neposrednom okruženju ili vezano uz njih same u bolničkim uvjetima.

Program se realizira kroz 5 radionica u kojima se obrađuju medicinski i psihološki aspekti porođaja, uče vježbe relaksacije i vježbe disanja za porod te realizira fizička priprema za porod. Trudnice se pripremaju za aktivno sudjelovanje u porodu kako bi najviše pomogle sebi i djetetu koje dolazi na svijet putem izbora ponašanja koja su efikasna u različitim porođajnim fazama. Psihološka spremnost postiže se metodama usmjeravanja na kontrolu vlastitog ponašanja, učenjem tehnika relaksacije, te podizanjem razine informiranosti o svim koracima koje trudnica prolazi u samom tijeku porođaja. Medicinske teme usmjerene su upoznavanju fiziologije poroda i novih mogućnosti rađanja (porođaj u kadi, na stolcu…) te uputama za dojenje i prehranu kod dojenja. Trudnice i partneri na tečaj se uključuju dobrovoljno.

Danas se, u odnosu na period iniciranja tečaja pred jedanaest godina, uz trudnice uključuju i partneri. Od svih trudnica koje godišnje prođu tečaj uz njih 80% tečaju prisustvuju i budući očevi koji se pripremaju da prisustvuju porođaju. Tako je edukacija na tečaju prilika za rad s mladim obiteljima (parovima) u svrhu:

  • jačanja partnerskih veza,
  • doprinosa skladu njihova odnosa,
  • usklađivanja partnera u pripremama koje se tiču njihova zajedničkog života,
  • pripreme za prihvaćanje novih uloga u brizi za dijete.

Parovima se pruža potpora da zajedno sazrijevaju za ulogu roditelja te da se od prvog dolaska djeteta na svijet zajedno uključe u roditeljsku ulogu i odgoj djeteta.

Autorski program je iniciran, osmišljen i realizira se svih ovih godina u okviru projekta Zdravi grad Poreč. Provodi se tijekom čitave godine, a grupe se formiraju prema prijavama trudnica i terminima porođaja. Program realiziraju psiholog, liječnik i fizioterapeut u prostorima Zdravog grada Poreč.

Nakon porođaja u prostorima Zdravog grada se okupljaju određene grupe mama, tata i beba (prema slučajnom izboru) koji su zajedno prošli tečaj sa ciljem:

  • evaluacije programa pripreme za porod (parovi iznose vlastita iskustva i procjenjuju korist od tečaja),
  • poticanja druženja roditelja i djece, stvaranja novih prijateljstva među obiteljima i van prostora Zdravog grada,
  • otvaranja mogućnosti mladim obiteljima za daljnji kontakt sa Zdravim gradom u raznim prilikama (kao aktivni građani u projektu, volonteri, u situacijama kada mlada obitelj procijeni da joj je potrebna podrška i sl.).

Program je usmjeren na:

  • individualnu razinu zaštite svakog člana para te jačanje osobnog kapaciteta za suočavanje sa promjenama i novim ulogama u fazama obiteljskog ciklusa;
  • neposredno okruženje svih članova obitelji u okviru kojeg jačanje obiteljske uloge i zaštite svakog njezinog člana, pa i najnovijeg koji dolazi na svijet, u okviru stabilne mlade obitelji.