Ljudski profesionalni resursi veoma su važni za dugoročni razvoj projekta Zdravi grad u jednom gradu.

Posebnost koju Grad Poreč njeguje kroz projekt “Zdravi grad” Poreč je kontinuirano jačanje i osposobljavanje gradskih profesionalaca kroz razne edukacije kako bi se u našoj maloj lokalnoj sredini osigurala snaga profesionalaca različitih profila koji mogu realizirati gradske projekte za zdravlje usmjerene svim skupinama građana. Na taj način se različiti oblici stručne podrške građanima mogu učiniti dostupnima u zajednici u kojoj žive, a gdje su im najdostupniji i od najveće koristi.

Nataša Basanić Čuš

Ravnateljica ustanove, voditeljica Savjetovališta i programa ustanove, koordinatorica projekta Zdravi grad Poreč
Psihologinja-psihoterapeutkinja
Sveučilišna magistra javnog zdravstva

Profesorica psihologije, koordinatorica projekta Zdravi grad, edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije sa statusom ECP psihoterapeuta Realitetne terapije (Reality therapy pscyhotherapist), članica Europske Asocijacije Realitetnih terapeuta EART (European Association for Reality Therapy) i članica Europske Asocijacije psihoterapeuta EAP (The European Association for Psychotherapy) sa Europskom diplomom psihoterapije (ECP – European Certificate of Psychotherapy). Sveučilišna magistra javnog zdravstva po završenom sveučilišnom poslijediplomskom studiju – Javno zdravstvo na Medicinskom fakultetu sveučilišta u Zagrebu. Edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. stupanj sa certifikatom, iz osnova kibernetske psihoterapije, osnova Gestalt psihoterapije, Sistemske obiteljske terapije, edukacije iz područja partnerskog savjetovanja, razvojne psihopatologije kod djece, savjetovanja djece i mladih, patološkog i maloljetničkog kockanja, psiholoških kriznih intervencija, gubitka i tugovanja, traumatskih iskustava, tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukture ličnosti, nenasilnog rješavanja sukoba, primjene psihologijskih testova i druge. Edukacije iz oblasti voluntarizma i edukacije volontera u zajednici, edukacija i sudjelovanje u programu primjene sustava kvalitete u neprofitnim organizacijama SOKNO, edukacije iz oblasti zakonske regulative o ustanovama, edukacije u timovima za evaluaciju i programe u projektu Zajednice koje brinu Istarske županije i Edukacijsko rehabilitacijskog fakulteta i drugih stručnih tema, članica gradskih i županijskih projektnih timova za zdravlje i psihosocijalnu podršku, obitelj, zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju ovisnosti, procjenu programa i evaluaciju, od 1998. zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada Poreč.

Sandra Milotti Ašpan

Psihologinja-psihoterapeutkinja

Diplomirani psiholog profesor, poslijediplomski studij iz oblasti psihologije, certificirani Gestalt psihoterapeut, certificirani praktičar neurolingvističkog programiranja, edukacija iz područja Gestalt pristupa u radu s djecom, edukacije iz područja razvojne psihopatologije kod djece, savjetovanja djece i mladih, patološkog i maloljetničkog kockanja, partnerskog savjetovanja, psiholoških kriznih intervencija, gubitaka i tugovanja, traumatskih iskustava, tretmana pojedinaca i obitelji u odnosu na strukturu ličnosti, primjene psihologijskih testova i brojne druge edukacije, članica gradskih timova iz oblasti socijale i zdravstva, od 2004. zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada.

Marijana Rajčević Kazalac

Psihologinja-psihoterapeutkinja

Diplomirani psiholog profesor, edukacija iz Teorije izbora i Realitetne terapije sa statusom ECP psihoterapeuta Realitetne terapije (Reality therapy pscyhotherapist), članica Europske Asocijacije za psihoterapiju EAP (The European Association for Psychotherapy) sa Europskom diplomom psihoterapije (European Certificate of Psychotherapy), edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. i 2. stupanj do certifikata, edukacije iz oblasti poremećaja hranjenja, osnova Sistemske obiteljske terapije, iz oblasti partnerskog savjetovanja, gubitaka i tugovanja, traumatskih iskustava, primjene psihologijskih testova, psihologijskih tehnika za rad s djecom i druge, članica gradskih timova iz oblasti socijale i zdravstva, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada od 2008. godine.

Tina Benčić

Psihologinja-psihoterapeutkinja

Diplomirani psiholog profesor, diploma za zvanje Gestalt psihoterapeut prema programu i standardima Europske Asocijacije za Gestalt terapiju (EAGT) i Europske Asocijacije za psihoterapiju (EAP), formalna edukacija iz Kognitivno bihevioralne terapije 1. stupanj, edukacije iz Sistemske obiteljske terapije, iz poremećaja hranjenja, razvojne psihopatologije kod djece, savjetovanja djece i mladih, patološkog i maloljetničkog kockanja, gubitaka i tugovanja, traumatskih iskustava, psihologijskih tehnika za rad s djecom, primjene psihologijskih testova i druge, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada 2012. godine.

Dajana Miloš

Psihologinja-specijalistica muzikoterapije

Magistra psihologije, poslijediplomskim specijalističkim studijem iz kreativnih terapija stekla je akademski naziv sveučilišni specijalist kreativne terapije, smjer: Muzikoterapija (univ. spec. art. therap.), polazila edukacije iz područja pružanja podrške kod gubitka i tugovanja, traumatskih iskustava, primjene psiholoških testova i druge, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada od 2019. godine

Emina Nezirević

Emina Nezirević

Psihologinja

Magistra psihologije, edukacija iz Bihevioralno kognitivne terapije (BKT) I. stupanj, edukacije iz područja osnova sistemske obiteljske terapije, pružanja podrške kod gubitka i tugovanja, traumatskih iskustava, primjene psihologijskih testova, tehnika kliničke psihologije za rad s djecom, u procesu edukacije za Gestalt psihoterapeutkinju, zaposlena u projektnom uredu i savjetovalištu Zdravog grada od 2020. godine.

Ljiljana Bernaca

Poslovna tajnica i voditeljica računovodstvenih poslova

Srednja stručna sprema administrativno-matematičkog smjera, kontinuirano polaženje edukacija za računovodstveno poslovanje ustanova-korisnika proračuna i korištenje Libusoft programa, edukacije iz oblasti praćenja i postupanja po Zakonu u ustanovama socijalne skrbi, edukacije iz oblasti praćenja i postupanja ustanove te izvještavanja po Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, pohađala edukacije za voditelje udruga za osobe s invaliditetom te razne kreativne tečajeve za vođenje likovnih radionica, zaposlena u projektnom uredu Zdravog grada od 2002. godine

Pamela Glavaš

Administratorica

Srednja stručna sprema smjera ekonomija i trgovina, završeno dodatno osposobljavanje za računovodstveno-knjigovodstvenog referenta/icu, zaposlena u projektnom uredu Zdravog grada od 2019. godine