Upravno vijeće Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (dalje: Centar) na svojoj sjednici od 12.04. 2021. godine utvrdilo je pročišćeni tekst Statuta Centra koji obuhvaća Statut Centra prihvaćen od Upravnog vijeća 13.09.2017. godine uz prethodnu suglasnost Osnivača KLASA: 011-01/17-01/135, URBROJ: 2167/01-07-17-2 od 3.08.2017. te Izmjene Statuta KLASA: 023-06/21-01/63, URBROJ: 2167/01-17/01-21-3 od 12.4. 2021. godine koje su donesene uz prethodnu suglasnost Osnivača od 23.03.2021., KLASA: 011-01/21-01/20,UR.BROJ: 2167/01-07-21-2

STATUT

(PROČIŠĆENI TEKST)
Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč – Parenzo
Centro per la fornitura di servizi alla comunita Citta sana Poreč-Parenzo

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se:

 • status Centra za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč-Parenzo (u daljnjem tekstu: Centar),
 • naziv i sjedište,
 • djelatnost,
 • pečat,
 • pravni položaj,
 • zastupanje i predstavljanje,
 • unutarnji ustroj,
 • tijela ustanove i djelokrug njihova rada,
 • javnost rada Centra,
 • opći akti,
 • službena tajna,
 • ostala pitanja značajna za rad Centra, a koja nisu ili nisu u dovoljnoj mjeri uređena osnivačkim aktom Centra.

Članak 2.

Centar je javna ustanova socijalne skrbi osnovana Odlukom Gradskog vijeća Grada Poreča KLASA: 011-01/15-01/142, URBROJ: 2167/01-07-15-2 od 26.11.2015. godine („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 10/15), te je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu u registarski uložak s MBS 130052550.

Članak 3.

Osnivački akt iz članka 2. ovog Statuta, odnosno Odluka, je temeljni opći akt Centra.
Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanju radi koje je osnovan sukladno zakonu, Odluci o osnivanju, ovom Statutu, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.

Članak 4.

Prava i dužnosti osnivača obavlja Grad Poreč – Parenzo (u daljnjem tekstu: Osnivač).

II. STATUS, NAZIV, SJEDIŠTE, DJELATNOST I PEČAT CENTRA

Članak 5.

Centar obavlja svoju djelatnost, posluje i sudjeluje u pravnom prometu pod nazivom na hrvatskom i talijanskom jeziku, a u poslovanju može koristiti i skraćeni naziv.
Naziv Centra na hrvatskom jeziku je: Centar za pružanje usluga u zajednici Zdravi grad Poreč – Parenzo.
Naziv centra na talijanskom jeziku je: Centro per la fornitura di servizi alla comunita Citta sana Poreč – Parenzo.
Naziv Centra ispisuje se na ploči koja je istaknuta na zgradi Centra u kojoj je njegovo sjedište.

Članak 6.

Sjedište Centra je u Poreču, ulica dr. Mauro Gioseffi 2A.

Članak 7.

Djelatnost Centra je pružanje socijalnih usluga i to:

 1. usluga savjetovanja i pomaganja pojedincu,
 2. usluga savjetovanja i pomaganja obitelji,
 3. usluga psihosocijalne podrške.

Korisnici Centra koji će koristiti usluge iz stavka 1. ovog članka su djeca, mladi, obitelji i odrasle osobe sukladno Zakonu o socijalnoj skrbi i to:

 • djeca i mladi s teškoćama u razvoju,
 • djeca i mladi s problemima u ponašanju,
 • trudnice i roditelji,
 • odrasli pojedinci i/ili obitelji kojima je zbog poremećenih odnosa ili drugih nepovoljnih okolnosti potrebna stručna pomoć i podrška,
 • obitelji u krizi,
 • odrasle osobe s invaliditetom,
 • žrtve obiteljskog i drugog nasilja,
 • osobe ovisne o alkoholu, drogama, kockanju i drugim oblicima ovisnosti,
 • i druge osobe koje udovoljavaju uvjete propisane Zakonom, djelatnošću i Statutom Centra.

Pored navedenih, Centar može obavljati i druge djelatnosti, ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz registriranu djelatnost.

Članak 8.

Centar može promijeniti djelatnost.
Odluku o promjeni djelatnosti donosi Upravno vijeće uz prethodnu suglasnost Osnivača.

Članak 9.

Centar ima pečat okruglog oblika promjera 38 mm, na kojem je kružno upisan puni naziv Centra na hrvatskom i talijanskom jeziku, a u sredini pečata se nalazi logotip Centra.
Centar na službenim dokumentima i u pravnom prometu može koristi logotip.
Odlukom ravnatelja određuje se broj pečata, način njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

Članak 10.

Za svakodnevno poslovanje Centar ima štambilj pravokutnog oblika koji sadrži puni naziv i sjedište Centra.
Odlukom ravnatelja određuje se broj štambilja, način njihova korištenja te osobe odgovorne za njihovu uporabu i čuvanje.

III. PRAVNI POLOŽAJ CENTRA

Članak 11.

Centar je pravna osoba upisana u sudski registar i u upisnik ustanova socijalne skrbi koji vodi nadležno ministarstvo.

Članak 12.

Centar je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti radi koje je osnovan u skladu i na način određen zakonom, ovim statutom, drugim općim aktima Centra i pravilima struke.
Centar može u pravnom prometu stjecati prava i preuzimati obveze, može biti vlasnikom pokretnih i nepokretnih stvari, te može biti strankom u postupcima pred sudovima i drugim upravnim tijelima te tijelima s javnim ovlastima, sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 13.

Centar odgovara za obveze cijelom svojom imovinom.
Osnivač solidarno i neograničeno odgovara za obveze Centra.

Članak 14.

O stjecanju, opterećivanju i otuđenju nekretnina odlučuje Upravno vijeće, uz prethodnu suglasnost Gradskog vijeća Grada Poreča – Parenzo.
O stjecanju i otuđenju ostale imovine – pokretnih stvari pojedinačne vrijednosti iznad 100.000,00 kn, odlučuje Upravno vijeće na prijedlog ravnatelja, a do navedene vrijednosti odlučuje ravnatelj samostalno.
Odredbe stavka 1. i 2. ovog članka primjenjuju se i na druge pravne poslove kojima se ne stječu ili otuđuju nekretnine i druga imovina Centra, ali se preuzimaju obveze za Centar.

Članak 15.

Sredstva za redoviti rad i trajno obavljanje svojih djelatnosti Centar stječe iz sredstava proračuna Osnivača, proračuna lokalnih i područne (regionalne) samouprave, iz uplata korisnika usluga, iz vlastitih prihoda, te iz drugih zakonom dopuštenih sredstava.
Ako u obavljanju djelatnosti Centar ostvari dobit, ona će se upotrijebiti isključivo za obavljanje i razvoj djelatnosti Centra.

Članak 16.

Centar ima transakcijski račun preko kojeg obavlja promet novčanih sredstava.

IV. ZASTUPANJE I PREDSTAVLJANJE CENTRA

Članak 17.

Centar predstavlja i zastupa ravnatelj.

Članak 18.

Ravnatelj Centra ima sva ovlaštenja u pravnom prometu u okviru djelatnosti Centra upisane u sudski registar, a u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

V. UNUTARNJE USTROJSTVO CENTRA

Članak 19.

Unutarnje ustrojstvo Centra uređuje se Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova.

VI. TIJELA CENTRA

Članak 20.

Tijela Centra su: upravno vijeće, ravnatelj, stručni voditelj i stručno vijeće.

1. Upravno vijeće

Članak 21.

Centrom upravlja upravno vijeće koje ima pet članova.
Upravno vijeće čine tri predstavnika Osnivača, jedan predstavnik radnika Centra i jedan predstavnik korisnika Centra ili njegov roditelj ili skrbnik.
Predstavnici Osnivača u upravnom vijeću moraju imati najmanje završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij i radni staž na poslovima u djelatnosti socijalne skrbi, iznimno u drugoj društvenoj ili humanističkoj
djelatnosti.
Članove upravnog vijeća – predstavnike Osnivača i korisnika, imenuje Osnivač na mandat od četiri godine.
Člana upravnog vijeća – predstavnika korisnika predlažu korisnici Centra na skupu korisnika.
Člana upravnog vijeća – predstavnika radnika zaposlenih u Centru imenuje radničko vijeće na mandat od četiri godine, a ako ono nije utemeljeno, predstavnika radnika biraju radnici na slobodnim i neposrednim izborima, tajnim glasovanjem, sukladno posebnom propisu.
Predsjednika i zamjenika predsjednika upravnog vijeća biraju članovi upravnog vijeća između predstavnika osnivača Centra.

Članak 22.

Član upravnog vijeća može biti razriješen dužnosti i prije isteka vremena na koji je imenovan.
Odlukom o razrješenju člana upravnog vijeća, predstavnika Osnivača, imenuje se novi član upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana upravnog vijeća.
Odlukom o razrješenju člana upravnog vijeća, predstavnika korisnika, na prijedlog korisnika, imenuje se novi član upravnog vijeća kojemu mandat traje do isteka mandata razriješenog člana upravnog vijeća.
Upravno vijeće Centra dužno je 90 dana prije isteka mandata obavijestiti osnivača Centra o isteku mandata člana upravnog vijeća.

Članak 23.

Upravno vijeće obavlja slijedeće poslove:

 1. uz suglasnost Gradskog vijeća Grada Poreča:
  • donosi statut Centra i njegove izmjene i dopune,
  • odlučuje o promjeni naziva, sjedišta i djelatnosti Centra,
  • odlučuje o osnivanju druge pravne osobe,
  • odlučuje o udruživanju u zajednicu ustanova,
  • odlučuje o dugoročnom zaduživanju i davanju jamstva za kreditno zaduživanje,
  • odlučuje o statusnim promjenama Centra,
 2. samostalno:
  • donosi odluku o imenovanju i razrješenju ravnatelja Centra sukladno statutu,
  • donosi druge opće akte utvrđene zakonom i statutom Centra,
  • donosi godišnji plan i program rada i razvoja Centra te nadzire njegovo provođenje,
  • donosi financijski plan i godišnji obračun financijskog plana Centra,
  • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u drugom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano drugačije,
  • odlučuje o pritužbama korisnika i njihovih roditelja odnosno skrbnika,
  • odlučuje o izvješćima ravnatelja, o radu Centra i podnosi godišnja izvješća o radu Centra nadležnom upravnom tijelu Grada Poreča,
  • po potrebi predlaže ravnatelju Centra mjere s ciljem ostvarivanja politike poslovanja Centra, te osnovne smjernice za rad i poslovanje Centra,
  • razmatra i odlučuje o drugim pitanjima u skladu sa zakonom, ovom Odlukom, statutom i drugim općim aktima Centra.

Članak 24.

Sjednice upravnog vijeća saziva predsjednik upravnog vijeća po ukazanoj potrebi, a najmanje dva puta godišnje, te na pisani zahtjev ravnatelja ili najmanje tri člana upravnog vijeća, pismenim pozivom, koji se upućuje najmanje 8 dana prije održavanja sjednice.
Iznimno, ako za to postoje razlozi, sjednica upravnog vijeća može se sazvati i usmenim pozivom i u kraćem roku iz stavka 1. ovog članka.
Predsjednik upravnog vijeća predlaže dnevni red i vodi sjednicu, te potpisuje akte koje donosi upravno vijeće.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika upravnog vijeća, njegova prava i dužnosti ima njegov zamjenik.
Na sjednici upravnog vijeća vodi se zapisnik.
Upravno vijeće odluke donosi većinom glasova od ukupnog broja članova.
Upravno vijeće donosi poslovnik o radu kojim pobliže uređuje način svoga rada.

Članak 25.

Kada upravno vijeće odlučuje o ostvarivanju prava i obveza po zahtjevu radnika, nužno je na sjednicu pozvati radnika o čijem se zahtjevu radi.

2. Ravnatelj

Članak 26.

Ravnatelj organizira i vodi poslovanje i stručni rad Centra, predstavlja i zastupa Centar i odgovoran je za zakonitost rada Centra, te obavlja još i slijedeće poslove:

 • predlaže godišnji plan i program rada i razvoja Centra,
 • provodi odluke upravnog vijeća,
 • po potrebi ili na upit podnosi prijedloge/mišljenja upravnom vijeću za odluke iz njihove nadležnosti,
 • prisustvuje sjednicama upravnog vijeća i sudjeluje u radu bez prava odlučivanja,
 • podnosi godišnje izvješće o radu i poslovanju Centra upravnom vijeću i Osnivaču,
 • sklapa ugovore o radu,
 • organizira rad i obavlja raspored radnika,
 • odlučuje o pojedinačnim pravima radnika u prvom stupnju, ako zakonom ili drugim propisom nije propisano drugačije,
 • osniva stručna radna tijela kao pomoćna tijela u radu Centra,
 • brine o poslovnom prostoru, opremi i tekućim troškovima Centra,
 • promovira rad Centra i brine o njegovu ugledu,
 • obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, ovom Odlukom, statutom i drugim općim aktima Centra.

Mandat ravnatelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana za ravnatelja, bez ograničenja broja mandata.

Članak 27.

Za ravnatelja Centra može biti imenovana osoba koja ispunjava uvjete propisane Zakonom o socijalnoj srbi.

Članak 28.

Ravnatelja Centra imenuje upravno vijeće na temelju javnog natječaja.
Natječaj za imenovanje ravnatelja Centra objavljuje se u dnevnom listu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, vrijeme na koje se imenuje, rok za prijave, te rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok za prijavu kandidata ne može biti kraći od 8 dana, a rok za dostavu obavijesti o izboru ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Do imenovanja ravnatelja na temelju ponovljenog natječaja imenovat će se vršitelj dužnosti ravnatelja, ali najdulje do godinu dana.
Osoba imenovana za ravnatelja Centra sklapa s upravnim vijećem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.
Ako je za ravnatelja Centra imenovana osoba koja je u Centru imala ugovor o radu na neodređeno vrijeme za druge poslove, prava i obaveze imenovanog ravnatelja na tim poslovima će, na njegov zahtjev, mirovati najdulje do isteka drugog mandata.
Osobu imenovanu za ravnatelja, do povratka na poslove koje je prethodno radila, zamjenjuje osoba s kojom se sklapa ugovor o radu na određeno vrijeme.
Osobi koja je imenovana za ravnatelja Centra, istekom mandata, ako ne bude ponovno imenovana ravnateljem, Centar je dužan ponuditi sklapanje ugovora o radu za poslove za koje ispunjava uvjete.

Članak 29.

Upravno vijeće je dužno razriješiti ravnatelja i prije isteka mandata na koji je izabran ako:

 • ravnatelj to osobno zahtjeva,
 • je nastupila zapreka iz članka 213. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbi,
 • nastanu takvi razlozi koji po posebnim propisima ili propisima kojima se uređuje radni odnos dovedu do prestanka ugovora o radu,
 • ravnatelj u svojem radu krši propise i opće akte Centra ili neopravdano ne izvršava odluke upravnog vijeća ili postupa u suprotnosti s njima,
 • ravnatelj svojim nesavjesnim ili nepravilnim radom prouzroči Centru veću štetu ili ako zanemaruje ili nesavjesno obavlja svoju dužnost, tako da su nastale ili mogu nastati veće smetnje u obavljanju djelatnosti.

Članak 30.

Ravnatelja u slučaju privremene spriječenosti u obavljanju ravnateljskih poslova zamjenjuje stručni radnik Centra kojeg odredi ravnatelj.
Ako ravnatelj ne odredi stručnog radnika Centra koji ga zamjenjuje u slučaju privremene spriječenosti, istoga određuje upravno vijeće.

3. Stručni voditelj

Članak 31.

Stručni rad Centra vodi i stručni voditelj.
Stručni voditelj:

 • vodi i organizira stručne poslove Centra usmjerene i prilagođene različitim skupinama korisnika iz članka 7. stavka 2. Statuta, odnosno stručne intervencije primjerene njihovim specifičnim potrebama,
 • predlaže godišnji program rada za područja za koja je nadležan u odnosu na svaku skupinu korisnika, te
 • brine za provođenje odluka koje donose upravno vijeće, ravnatelj i stručno vijeće, svaki iz svojih nadležnosti.

Članak 32.

Za stručnog voditelja može biti izabrana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete:

 • visoku stručnu spremu, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij psihologije, socijalne pedagogije ili edukacijske rehabilitacije te socijalnog rada,
 • završena jedna formalna edukacija iz oblasti savjetovanja do certifikata,
 • najmanje pet (5) godina radnog iskustva u području savjetovanja i psihosocijalne podrške,
 • u odnosu na koju ne postoji zapreka iz članka 213. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi.
 • hrvatsko državljanstvo.

Mandat stručnog voditelja traje četiri godine, a ista osoba može biti ponovno izabrana za stručnog voditelja, bez ograničenja broja mandata.
Stručni voditelj je za svoj rad odgovaran ravnatelju.

Članak 33.

Stručnog voditelja imenuje i razrješava upravno vijeće Centra po prethodno pribavljenom mišljenju stručnog vijeća.
Natječaj za stručnog voditelja objavljuje se u dnevnom listu.
U natječaju se objavljuju uvjeti koje mora ispunjavati kandidat, rok za prijave i rok u kojem će kandidati biti obaviješteni o izboru.
Rok za prijavu kandidata ne može biti kraći od 8 dana, a rok za dostavu obavijesti o izboru ne može biti dulji od 45 dana od isteka roka za podnošenje prijave.
Ako se na raspisani natječaj nitko ne prijavi ili nitko od prijavljenih kandidata ne bude izabran, natječaj će se ponoviti.
Osoba imenovana za stručnog voditelja sklapa s ravnateljem ugovor o radu u punom radnom vremenu, na vrijeme od četiri godine.

Članak 34.

Upravno vijeće je dužno razriješiti stručnog voditelja i prije isteka mandata na koji je izabran iz razloga koji se odnose na razrješenje ravnatelja.

4. Stručno vijeće

Članak 35.

Kao stručno i savjetodavno tijelo u Centru se osniva Stručno vijeće.
Stručno vijeće čine svi stručni radnici Centra.
Stručno vijeće donosi poslovnik o radu kojim uređuje način izbora predsjednika i zamjenika predsjednika te način rada i donošenje odluka.

Članak 36.

Stručno vijeće raspravlja i daje ravnatelju i upravnom vijeću Centra mišljenja i prijedloge o:

 • stručnim pitanjima koja se odnose na djelatnost Centra,
 • ustroju Centra,
 • utvrđivanju programa stručnog rada Centra,
 • potrebi stručnog usavršavanja stručnih radnika Centra,
 • drugim pitanjima vezanim za stručni rad Centra.

Predsjednik stručnog vijeća dužan je sudjelovati u radu upravnog vijeća bez prava glasa kada se raspravlja o pitanjima iz stavka 1. ovog članka.

VII. JAVNOST RADA CENTRA

Članak 37.

Rad Centra je javan.
Centar je dužan pravodobno i istinito obavještavati javnost o obavljanju djelatnosti za koje je osnovan na način određen zakonom.
Centar je dužan osobi koja dokaže pravni interes dopustiti uvid u svoju djelatnost, osim u podatke koje su zakonom odnosno drugim propisom određeni kao službena tajna.

Članak 38.

Samo ravnatelj i osoba koju on ovlasti može putem medija obavještavati javnost o djelatnosti Centra.

VIII. OPĆI AKTI

Članak 39.

Opći akti Centra su statut, pravilnici, poslovnici i odluke kojima se utvrđuju pojedina pitanja u Centru.

Članak 40.

U Centru se donose ovi opći akti:

 • Statut,
 • Pravilnik o radu,
 • Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova,
 • Poslovnik o radu upravnog vijeća,
 • Poslovnik o radu stručnog vijeća,
 • Pravilnik o zaštiti na radu,
 • Pravilnik o zaštiti od požara,
 • Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju,
 • kao i drugi akti koje je potrebno donijeti prema odredbama posebnih zakona.

Za više pojedinih pitanja iz stavka 1. ovog članka može se donijeti jedan opći akt.

Članak 41.

Upravno vijeće donosi Statut uz prethodnu suglasnost Osnivača Centra, a Pravilnik o radu, Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji poslova, te Poslovnik o radu upravnog vijeća donosi samostalno.
Stručno vijeće donosi Poslovnik o radu stručnog vijeća.
Ravnatelj donosi Pravilnik o zaštiti na radu, Pravilnik o zaštiti od požara, Pravilnik o upotrebi pečata i njihovom čuvanju i Pravilnik o službenoj tajni, kao i druge akte koje je potrebno donijeti prema odredbama zakona i drugim propisima, sve uz prethodnu suglasnost upravnog vijeća.

Članak 42.

Izmjene i dopune akata donose se po istom postupku kao i sami opći akti.
Opći akti stupaju na snagu osmog dana od dana njihova objavljivanja na oglasnoj ploči Centra.

IX. PROFESIONALNA I SLUŽBENA TAJNA

Članak 43.

Službena tajna u Centru su svi podaci koji su prikupljeni i koriste se za potrebe poslovanja Centra, za komunikaciju s javnim tijelima kao i podaci koji su zakonom i drugim propisom ili općim aktom nadležnog tijela, donesenim na temelju zakona, proglašeni službenom tajnom.
Profesionalnom tajnom smatraju se sve činjenice i podaci koje stručni ili drugi radnici Centra u poslovnom procesu saznaju od korisnika i to o njihovu osobnom, obiteljskom i/ili zdravstvenom stanju, a čijim bi se iznošenjem povrijedila privatnost korisnika.
Radnici Centra dužni su čuvati službenu i profesionalnu tajnu u skladu sa zakonskim propisima, načelom tajnosti i zaštite osobnih podataka, načelom poštivanja privatnosti, etičkim kodeksima strukovnih komora u RH i ovim Statutom.

Članak 44.

Službenom tajnom smatraju se:

 • dokumenti koje ravnatelj proglasi poslovnom tajnom,
 • podaci koje je drugo nadležno tijelo kao povjerljivo priopćilo Centru,
 • unutrašnji procesi poslovanja dogovoreni na upravnim i stručnim tijelima Centra,
 • mjere i način postupanja u slučaju izvanrednih okolnosti,
 • plan fizičkog i tehničkog osiguranja objekta u kojem Centar posluje,
 • dokumenti koji se odnose na obranu,
 • drugi dokumenti koje ravnatelj ili Upravno vijeće proglase tajnim.

Na dokumentu koji je poslovna tajna, ravnatelj u gornjem desnom uglu stavlja oznaku „poslova tajna“ i isto ovjerava svojim potpisom i datum.
Sadržaj isprave i/ili podatke koji imaju značaj službene tajne ovlašten je priopćavati drugim privatnim i pravnim subjektima ravnatelj Ustanove.

Članak 45.

Profesionalnom tajnom smatraju se sve činjenice i osobni podaci koje su stručni ili drugi radnici Centra u poslovnom procesu saznali od korisnika.
Podatke iz sfere profesionalne tajne stručni radnici mogu iznositi samoinicijativno sukladno zakonskim propisima i pravilima struke isključivo u svrhu zaštite psihičkog i fizičkog integriteta i/ili života pojedinca te maloljetnog djeteta.
Profesionalni podaci se mogu razmjenjivati sa stručnim suradnicima srodnih struka (socijalni radnici, liječnici i dr.) sukladno zakonskoj regulativi i pravilima struke u cilju zaštite interesa i/ili ostvarivanja drugih prava korisnika u suradnji i uz suglasnost samih korisnika.

Članak 46.

Službenu i profesionalnu tajnu su dužni čuvati svi zaposleni u Centru koji su na bilo koji način saznali za sadržaj podataka koji se smatraju tajnom.
Obveza čuvanja službene i profesionalne tajne ne prestaje ni nakon što zaposlenima prestane radni odnos u Centru.

Članak 47.

Povreda dužnosti čuvanja službene i profesionalne tajne predstavlja težu povredu radne obveze prema odredbama propisa kojima se uređuje radni odnos.
O čuvanju službene i profesionalne tajne neposredno skrbi ravnatelj.

X. STATUSNE PROMJENE

Članak 48.

O svim statusnim promjenama odlučuje Osnivač Centra.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 49.

Opći akti određeni ovim Statutom donijet će se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog Statuta.

Članak 50.

Na pitanja koja nisu utvrđena ovim Statutom, primjenjuju se odredbe Zakona o ustanovama i Zakona o socijalnoj skrbi.

 

KLASA: 023-06/21-01/63
URBROJ: 2167/01-17/01-21-4
Poreč, 12.4. 2021.

Predsjednica Upravnog vijeća:
Tihana Mikulčić

 

Pročišćeni tekst Statuta objavljen je na oglasnoj ploči ustanove 12.4.2021. te je postao važeći dana 20.4.2021.

Statut

Ovdje možete preuzeti Statut u PDF formatu.
Preuzimanje