Sve je krenulo kasnih 80–tih godina kada je dr. Nino Basanić prvi put u naš grad prenio planetarnu ideju zdravlja Svjetske zdravstvene organizacije pretočenu u projekt Zdravi grad, a definiranu idejama “Misli globalno, djeluj lokalno” i “Zdravlje za sve za 21. stoljeće”.

Projekt “Zdravi grad” Poreč prepoznat je i iniciran od skupine lokalnih profesionalaca koji su planetarnu ideju zdravlja sustavno prenosili i obrazlagali tadašnjem općinskom čelništvu. Tako su srce i glavna pokretačka snaga porečkog projekta Zdravi grad bili i ostali ljudi, entuzijasti, koji su vjerovali, i dalje vjeruju da je u izazovima i rizicima suvremenog svijeta moguće unaprijediti kvalitetu života i zdravlje ljudi u vlastitom okruženju.

Gotovo 10-tak godina kasnije, u prvoj pisanoj ediciji projekta “Zdravi grad” Poreč, tada već koordinator projekta, dr. Nino Basanić slijedećom je misli izrazio mogućnosti i širinu djelovanja za zdravlje u okviru svjetskog projekta Zdravi grad u budućnosti Grada Poreča:

…Plovidba na bespuću neizvjesnosti i obećavajućih mogućnosti mogla je početi. Ona traje i obećava. Gradskoj vladi je dana Noina barka zdravlja za XXI. stoljeće. Što će u nju ukrcati u Scilama i Haribdama koje mora proći do kraja drugog tisućljeća ostaje da se vidi.

Dr. Nino Basanić
(Zdravi grad – Città sana, Poreč, 1997.)

Baš zbog toga, porečki projekt Zdravi grad svih ovih godina razvijao vlastiti put ka zdravlju! Stručni timovi pronalazili su načine kreiranja autorskih programa u zajednici usmjerenih potrebama građana, provodili samostalna istraživanja u zajednici te utvrđivali specifične potrebe građana i trendove promjena, osmislili su vlastiti program edukacije mladih volontera u gradu izdvajanjem motiviranih srednjoškolaca …, poticali skrb o svim ranjivim skupinama u zajednici, razvijali zdravstveno-ekološke programe…

Želja porečkih profesionalaca da u okviru vlastitih znanja pronađu put za veću kvalitetu života u svom gradu te da ostvaruju pozitivne promjene za grad bila je najvažnija spona za dopiranje do građana Grada Poreča.

Nadalje, suradnja stručnjaka, građana i projektnih partnera u gradu na unapređenju zdravlja i realizaciji programa koji doprinose zdravlju zavrijedila je povjerenje i podršku gradskih vlasti. Najzad, projekt “Zdravi grad” Poreč svojim djelovanjem, programima, aktivnostima neprestano dokazuje da je vjerojatno, najviše od svih gradskih projekata, u službi svih skupina građana Grada Poreča te da istinski fokusira ljude i njihove potrebe (djecu i mlade, roditelje i druge odrasle, starije, zdrave i bolesne, čitave obitelji…).

Razvoj projekta “Zdravi grad” Poreč

Razvojni put projekta Zdravi grad Poreč zasigurno zaslužuje pažnju jer predstavlja jedinstven, vrlo specifičan primjer lokalne organizacije ovog svjetskog projekta na razini Hrvatske mreže Zdravih gradova.

Projekt Zdravi grad Poreč formalno djeluje u Poreču od 1993. godine i od tada predstavlja osnovu za inovativno djelovanje u promicanju zdravlja građana u zajednici. Prilikom iniciranja projekta Zdravi grad Poreč gradska vlast se opredijelila za osnivanje gradske institucije, Fonda “Zdravi grad” Poreč, s ciljem poticanja i razvoja ovog svjetskog projekta za naš grad.

Tako je Fond Zdravi grad Poreč, osnovan odlukom Gradskog Vijeća od 23. studenog 1993. godine.

Od tada, Zdravi grad Poreč, kontinuirano ispitujući potrebe svojih građana, inicira i realizira programe za unaprjeđenje zdravlja i podizanje kvalitete života pojedinaca / obitelji u zajednici. Pri tom Grad Poreč u najvećoj mjeri osigurava vlastite resurse (prostor, stručne kadrove, opremu, financijska sredstva). Tako je projektni ured Zdravog grada operativno organiziran u zasebnim prostorima i predstavlja produženu ruku grada u zadovoljavanju vrlo specifičnih potreba građana u zajednici.

Naša lokalna zajednica prepoznala je projekt Zdravi grad kao novu, inspirativnu i kreativnu mogućnost za realizaciju odgovornog puta unapređenja zdravlja građana te ga stoga kontinuirano podupire. Kontinuirana ispitivanja potreba građana pokazala su da je građanima našega grada važna psihosocijalna potpora koju ne osiguravaju postojeće institucije društva ili ne u dovoljnoj mjeri. Građani Poreča žive i rade u okruženju male zajednice, ali značajnog turističkog i tranzitnog središta koje karakterizira neujednačena dinamika života i rada ljeti i zimi, intenzivna izloženost brojnih obitelji stresu te miješanje stanovništva i prijenos brojnih kako pozitivnih tako i negativnih europskih trendova (nasilje, agresija, osamljenost, ovisnosti…).

Vrijednost projekta Zdravi grad u našoj zajednici prepoznata je u dijelu zadovoljavanja prioritetnih potreba građana ali i u poticanju njihova aktivnog uključivanja u inicijative i programe za podizanje kvalitete života u zajednici. Nadalje, projekt “Zdravi grad” Poreč otvorio je nove mogućnosti povezivanja u projektnom partnerstvu udruga, ustanova, društva u zajednici te njihovu kvalitetnu komunikaciju i suradnju.

Kako smo u Poreču uspjeli?

Kada se oko ideje zdravog grada, 90-ih godina, okupila grupa porečkih profesionalaca slutili su široke mogućosti djelovanja u okviru ovog projekta. Prepoznali su projekt “Zdravi grad” kao novu mogućnost za djelovanje u vlastitoj zajednici i istinski su vjerovali da on predstavlja put za veću kvalitetu života i zdravlja u zajednici.

Kroz godine afirmacije i sustavnog rada na projektu “Zdravi grad”, stručnjaci koji su u projekt vjerovali imali su dovoljno snage i upornosti da ga kroz godine razvijaju, kontinuirano približavaju gradskoj vlasti i građanima, usmjeravaju prema potrebama građana te da ga učine prepoznatljivim i vrlo važnim projektom za Grad Poreč.

Nakon 15 godina, početkom 2008. godine „Zdravi grad“ Poreč proglašen je šampionom Hrvatskih zdravih gradova, tijekom prvog sustavnog vrednovanja/bodovanja uspješnosti djelovanja zdravih gradova prema veoma sveobuhvatnim kriterijima koji su pratili razvoj ovih gradskih projekata od osnivanja do danas. Uspjeh projekta “Zdravi grad” Poreč, kao šampiona prve Lige hrvatskih zdravih gradova, utoliko je veći što se radi o realizaciji projekta zdravi grad u našem malom gradu.

Mali grad kao što je Poreč, osim nekih komparativnih prednosti ima i čitav niz otežavajućih okolnosti u odnosu na velike zdrave gradove.

Osnovna mu je prednost što ljudi osjećaju snažnu pripadnost ovom gradu i vole svoj grad! S druge strane, Grad kao što je Poreč ima manji broj profesionalaca svih profila koji su mogli prepoznati i doprinijeti razvoju projekta zdravi grad, Poreč nije sveučilišni centar koji bi mogao u projekt aktivno uključiti volontere raznih društvenih smjerova (medicine, psihologije, socijalnog rada…), u Poreču djeluje manji broj udruga, društva i NGO-a koji realiziraju programe za zdravlje (često su razne udruge županijske bez podružnica u manjim gradovima te samim tim građanima nedostupne), najzad Poreč je izložen brojnim pozitivnim ali i negativnim europskim trendovima zbog svog geografskog položaja (blizine Europe), zatim kao snažno turističko središte u kojemu se intenzivno ljeti miješa stanovništvo, zbog dominantno zapadnjačkog, stresnog način života, neujednačenosti radnih i životnih ritmova porečkih obitelji zimi i ljeti, snažnim migracijama stanovništva…

Baš zbog toga, porečki projekt Zdravi grad svih ovih godina razvijao vlastiti put ka zdravlju! Stručni timovi pronalazili su načine kreiranja autorskih programa u zajednici usmjerenih potrebama građana, provodili samostalna istraživanja u zajednici te utvrđivali specifične potrebe građana i trendove promjena, osmislili su vlastiti program edukacije mladih volontera u gradu izdvajanjem motiviranih srednjoškolaca …, poticali skrb o svim ranjivim skupinama u zajednici, razvijali zdravstveno-ekološke programe…

Želja porečkih profesionalaca da u okviru vlastitih znanja pronađu put za veću kvalitetu života u svom gradu te da ostvaruju pozitivne promjene za grad bila je najvažnija spona za dopiranje do građana Grada Poreča.

Nadalje, suradnja stručnjaka, građana i projektnih partnera u gradu na unapređenju zdravlja i realizaciji programa koji doprinose zdravlju zavrijedila je povjerenje i podršku gradskih vlasti. Najzad, projekt “Zdravi grad” Poreč svojim djelovanjem, programima, aktivnostima neprestano dokazuje da je vjerojatno, najviše od svih gradskih projekata, u službi svih skupina građana Grada Poreča te da istinski fokusira ljude i njihove potrebe (djecu i mlade, roditelje i druge odrasle, starije, zdrave i bolesne, čitave obitelji…).

Projekt “Zdravi grad” Poreč danas…

Ključni ljudi porečkog projekta uložili su godine rada na utvrđivanje generalnih pravaca djelovanja za zdravlje u Poreču ispitivanjem potreba građana te njihovim oblikovanjem u strateške dokumente za zdravlje kao odraz upravljanja za zdravlje u zajednici.

Danas projekt Zdravi grad Poreč ima nekoliko jednako važnih smjerova djelovanja:

Na samim počecima prodiranja projekta Zdravi grad u Hrvatsku, 90.-tih godina, jedna je djevojčica u porečkoj osnovnoj školi pitala: „Gdje je taj Zdravi grad? Tražila sam ga na karti Hrvatske i nigdje ga nisam mogla naći.“

Danas bi se takvo što znatno teže moglo dogoditi.

Zdravi grad ne postoji na karti ali postoji u porama zdravih gradova: u njihovim obiteljima, u vrtićima i školama, u udrugama, na gradskim trgovima, u parkovima, na gradskim šetnicama, u akcijama za zdravlje … postoji u svijesti i životima stanovnika zdravih gradova.

Projekt Zdravi grad Poreč danas ima i svoje izuzetno mjesto u gradu Poreču:

Razlika između onoga što neki grad jest i što bi mogao biti, u osiguravanju zdravih uvjeta za život, je područje rada projekta Zdravi grad u gradovima koji su spremni trajno ulagati u zdravlje.

ZDRAVI GRAD

Visoko na brijegu,
U zelenom okruženju,
Gdje vjetar uvijek tiho ćarlija,
Rodio se zdravi grad.

Čuje se tihi žamor,
Neki već stižu,
Drugi strpljivo čekaju.
Vidim, iz doline dolaze.

Vesele me!
U zdravom gradu,
Zdravo srce kuca,
Ma, kako bolesno bilo.

I zidovi radost zrače,
Sto` poruka nose!
Sva tuga tu bar na tren prestaje.

I ja imam nekog,
Nekog ‘ko me čeka.

Visoko na brijegu,
U zdravom gradu,
Zdravo srce kuca.

Rada Lalić
(članica i volonterka Društva invalida Poreč)
Iz zbirke pjesama Moje pjesme moji snovi, izdane 2003., Nakladnici Fond Zdravi grad Poreč i Društvo invalida