U Poreču se realiziraju programi kojima se utječe na zdrav suživot ljudi i životinja u okruženju. Programe kao nad standard za zdravlje građana financira Grad Poreč, a koordinira Zdravi grad Poreč kao lokalni projekt za zdravlje te umrežava s nositeljima aktivnosti, projektnim partnerima, supervizorima projekta.

Programi za zdrav okoliš i zdrav suživot ljudi i životinja:

  1. KONTROLA KONTAMINIRANOSTI TLA – Projekt Psi i mačke kao rezervoari opasnih zoonoza – Grad Poreč i Zdravi grad Poreč inicirali su unatrag nekoliko godina projekt kontrole kontaminiranosti tla izmetom mačaka i pasa. Kontroliraju se prvenstveno dječji pješčanici u vrtićima, u parkovima, na porečkim plažama odnosno na javnim površinama na kojima dominantno borave djeca. Kontroliraju se uzorci tla i prati prisutnost potencijalnih uzročnika bolesti iz izmeta pasa/mačaka opasnih za ljude koji uzrokuju zoonoze (bolesti koje se prenose od životinja na ljude). Program obuhvaća monitoring različitih uzročnika dobro poznatih zoonoza koje u psa/mačaka često ne uzrokuju pojavu ozbiljnijih kliničkih znakova, pa upravo zato mogu predstavljati izvor zaraze za ljude. To su najčešće crijevni paraziti kao što je npr. toxocara cani-cati i drugi. Izmet na površinama dječjih pješčanika ili u parkovima može biti izvor zaraze za djecu te ovaj projekt obuhvaća kontrolu pješčanika, mjere zaštite po potrebi (zamjena pijeska, upute o izradi plitkih pješčanika koji ne zadržavaju vlagu pa uzročnici ugibaju… i sl). Projekt sadrži i segment edukacije građana o kulturi držanja kućnih ljubimaca, podizanje svijesti i odgovornosti vlasnika pasa o potrebi sakupljanja izmeta pasa na javnim površinama, zatim putem predavanja, radio emisija, štampanjem brošura za djecu te edukativno informativnih plakata i letaka za građane kojeg koordinira Zdravi grad Poreč.
    Nositelj projekta za Poreč: Veterinarska bolnica Poreč (partnerska organizacija)
  2. KONTROLA ISPRAVNOSTI REKREACIJSKIH VODA ZA LJUDE – U okviru provedbe projekta Kontrola populacije galebova i suzbijanje rizika za zdravlje ljudi u Poreču i na poreštini provode se ispitivanja i mjere iz područja parazitologije u svrhu zaštite zdravlja ljudi. Uzorkovanje izmeta ptica, analiza parazita sa perja te kontrola rekreacijskih voda omogućavaju stalnu procjenu rizika od prijenosa uzročnika bolesti sa prekomjerne populacije galeba klaukavca na čovjeka. U Poreču su organizirana višekratna ispitivanja uzoraka izmeta, perja i vode izlovom galebova, uzimanjem uzoraka sa perja, postavljanjem plastičnih podloga sa kojih se sakuplja uzorke izmeta za laboratorijske analize te uzoraka vode. Konstantno se kontroliraju uzorci rekreacijskih voda i prati ispravnost rekreacijskih voda jer je u EU i svijetu višekratno dokazano zagađenje rekreacijskih voda izmetom životinja. Prekomjerna populacija ptica svojim izmetom može zagaditi rekreacijske vode koje tada postaju izvor zaraze za ljude. Galebovi su nositelji bakterija opasnih za ljudsko zdravlje kao što su Salmonella, Escherihia colli, Campylobacter i dr. stoga je važno kontrolirati populaciju ptica i moguće rizike za zdravlje ljudi u našoj zajednici.
    Nositelj projekta za Poreč: Veterinarska bolnica Poreč (partnerska organizacija)

Supervizor oba projekta za Poreč: Prof.dr.sc. Albert Marinculić, dr.vet.med, parazitolog,
Veterinarski fakultet Zagreb